Uw dossier

Conform de wet betreffende de rechten van de patiënt wordt in MCH van elke patiënt een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier opgemaakt, dat op een veilige manier bewaard wordt.

Dit patiëntendossier bevat identiteitsgegevens en medische informatie van de patiënt. Indien een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger werd aangeduid, zijn de gegevens van deze persoon ook opgenomen in het dossier.

Bespreek uw resultaten steeds met uw (huis)arts. Hij/zij kan samen met u de juiste interpretatie maken op basis van uw volledig medisch dossier.

Privacyverklaring MCH
MCH heeft haar privacyverklaringen aangepast voor patiënten, huisartsen en andere verwijzers. MCH hecht veel waarde aan uw persoonsgegevens en daarom hebben we in lijn met de nieuwe General Data Protection Regulation ons privacybeleid aangepast. In het Privacybeleid geeft MCH duidelijk aan welke persoonsgegevens wij van u hebben en waar wij uw persoonsgegevens voor gebruiken.

Privacyverklaring voor patiënten

Privacyverklaring voor huisartsen en andere verwijzers


Laboresultaten in Mynexuzhealth
COVID-19 resultaten die door MCH of UZ Leuven worden geproduceerd zijn beschikbaar via Mynexuzhealth. 

In de Mynexuzhealth android app en website werd een extra menupunt toegevoegd om de resultaten van de COVID-19 PCR-test te tonen. Deze resultaten worden zonder sperperiode getoond, voor de patiënt zelf en alle -16 jarige huisgenoten. De IOS app wordt geüpdatet in een volgende release.  

Online inzage medisch dossier via webtoepassing en app.

U kan uw eigen patiëntendossier online raadplegen via de beveiligde webapplicatie mynexuzhealth en de app mynexuzhealth. Inloggen doet u via een mynexuzhealth codekaart of een E-ID. Via deze toepassing hebt u online inzage in de medische verslagen van consultaties en onderzoeken in MCH die dateren vanaf 1-05-2017 en dit 7 dagen na validatie door de behandelende zorgverlener.
Voor medische verslagen van vóór 1-5-2017, kan u een afschrift aanvragen. Onderaan deze pagina kan u hierover meer informatie terugvinden. 

Via mynexuzhealth hebt online inzage in gevalideerde eindverslagen van onderzoeken, radiologische beelden, laboresultaten,....Lees meer.

Aandachtspunten bij het raadplegen van verslagen
Als patiënt van een nexuzhealth-ziekenhuis hebt u rechtstreeks toegang tot de medische verslagen en stukken uit uw elektronisch patiëntendossier. Uw dossier kan bepaalde medische termen of andere gegevens bevatten die voor u niet duidelijk zijn of die vragen oproepen. De beschikbare informatie werd immers niet bewerkt en niet aangepast qua taalgebruik, inhoud of vorm. Bovendien worden verslagen niet alleen opgesteld op basis van elementen die vastgesteld worden tijdens het onderzoek, de raadpleging, de ingreep of het contact, maar ook op basis van informatie die al aanwezig is in uw patiëntendossier. 

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Bespreek dit met uw huisarts of behandelende arts tijdens een consultatie. Vragen over uw dossier kunnen niet via telefoon of e-mail besproken worden. Informatie uit uw elektronisch patiëntendossier is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Spring er voorzichtig mee om en deel geen informatie met derden die er geen recht op hebben. 

Brochure Mynexuzhealth

Activatie mynexuzhealth-app via PC of codekaart, vereenvoudigd uitgelegd via onderstaande video's. 
Afschrift aanvragen

Indien u een afschrift of kopie wenst van (een deel van) uw patiëntendossier dat dateert van voor 1-05-2017,  kan u beroep doen op de ombudsdienst van MCH. Zij staan in voor de administratieve begeleiding van een afschrift in nauwe samenwerking met de medische directie.

Een afschrift van uw patiëntendossier aanvragen kan via onderstaand document.

Document aanvraag tot afschrift patiëntendossier


Als patiënt kan u een vertrouwenspersoon aanwijzen om u bij te staan of om uw patiëntendossier in uw plaats op te halen.

Document aanwijzing vertrouwenspersoon


Aanpassing persoonsgegevens

Aanvraag tot verbeteren of vervolledigen van gegevens in het patiëntendossier kan via onderstaand document

Document rectificatie persoonsgegevens


Inzage na overlijden

Na het overlijden van een patiënt is enkel onrechtstreekse inzage in het patiëntendossier mogelijk via een door de nabestaande(n) gekozen zorgverlener.

Aanvraag tot inzage in het patiëntendossier van een overleden patiënt kan via onderstaand document.

Document aanvraag inzage patiëntendossier overleden patiënt

Share