Patiëntenrechten

De rechten van patiënten, met betrekking tot hun zorg, zijn in België wettelijk vastgelegd sinds 2002. U kan een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger aanstellen om u te helpen bij het uitoefenen van uw rechten, als u bv. niet meer in staat bent om uw rechten uit te oefenen.  Het formulier om een vertrouwenspersoon aan te stellen kan u terugvinden via deze link:
Document aanwijzing vertrouwenspersoon

Onze zorgverleners hebben echter ook een aantal verwachtingen. Om de best mogelijke medische zorg te krijgen, is het immers ook nodig dat u zich als patiënt ook aan enkele afspraken houdt.
Meer informatie over deze rechten en plichten kan u hieronder terugvinden.

Rechten van de patiënt

1. De zorgverlener biedt u kwaliteitsvolle zorg

U heeft recht op een kwalitatief hoogstaande zorg, rekening houdend met de medische kennis en technologie. Dit gebeurt altijd respectvol. Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging mogen hierbij geen rol spelen. Ook pijnbestrijding maakt deel uit van een kwaliteitsvolle zorg.

2. Vrije keuze van  zorgverlener

U bent vrij in de keuze van de zorgverlener. U kan zich op elk moment richten tot iemand anders of een ” second opinion of tweede advies ” vragen. Elke zorgverlener heeft ook het recht om u als patiënt te weigeren, behalve in geval van nood.

3. De zorgverlener geeft u duidelijke en volledige informatie

De zorgverlener moet u op een duidelijke manier de nodige info meedelen over uw gezondheidstoestand. Aarzel niet om vragen te stellen indien iets niet duidelijk is.
De zorgverlener dient ook de wens om niet geïnformeerd te worden te respecteren, tenzij hij van oordeel is dat dit een ernstige bedreiging vormt voor uw gezondheid of die van anderen.

4. U geeft toestemming voor een behandeling

Vooraleer een behandeling opgestart wordt, moet de  zorgverlener u voldoende informeren, zodat u in alle vrijheid een goed geïnformeerde beslissing kan nemen.

5. U hebt toegang tot het patiëntendossier

Uw persoonlijk medisch dossier kan u raadplegen via de Mynexuzhealth-website.

U kan ook vragen om uw dossier in te kijken of een afschrift van (een deel van) uw dossier te ontvangen 
Meer info: Uw dossier

6. De zorgverlener respecteert uw privacy

Tijdens uw behandeling zijn enkel die personen aanwezig, die op professioneel vlak nodig zijn. Informatie in verband met uw gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld, tenzij u hiervoor toestemming geeft.

7. Recht om klacht neer te leggen bij bijvoegde ombudsdienst

Als u niet tevreden bent of klachten heeft over een zorgverlener kan u terecht bij ombudsdienst van MCH. De ombudsdienst is bereikbaar via mail: ombudsdienst@mchlvwo of via telefoon 016/301438 op maandag tussen 8u en 17u en donderdag tussen 8u en 15u.

Plichten van de patiënt

Naast uw rechten, heeft u ook plichten. Het is belangrijk dat u zich aan een aantal afspraken houdt:

1. Geef de juiste informatie over uw identiteit

U moet zich correct identificeren aan de hand van uw identiteitskaart of een ander wettelijk en geldig legitimatiebewijs. Dit wordt gevraagd om misbruik te voorkomen en er voor te zorgen dat de gegevens correct in het medisch dossier vastgelegd worden.

2. Verleen uw medewerking tijdens uw behandeling of onderzoek

Wij verwachten van u dat u de juiste en volledige informatie geeft over uw gezondheidstoestand en medicatiegebruik. U heeft ook de plicht om mee te werken aan de behandeling waarmee u ingestemd heeft en adviezen van de arts goed op te volgen.

3. U betaalt voor uw behandeling

Indien u gebruik maakt van onze medische diensten bent u ook verantwoordelijk voor de betaling van de kosten hiervan. In geval van financiële problemen neemt u best contact op met onze dienst boekhouding. 

4. U behandelt infrastructuur en materialen met zorg

Wij verwachten van u dat u geen beschadiging toebrengt aan onze infrastructuur en materialen.

5. U respecteert de zorgverleners

Wederzijds respect vormt de basis voor goede contacten tussen zorgverleners en patiënten.
“Respectvol met elkaar omgaan, daar wordt iedereen beter van”

Meer informatie over de patiëntenrechten vindt u ook op www.patientrights.be.

Share