Factuur

Opgelet; in de week van 24 februari 2020 is er een verkeerd bankrekeningnummer gecommuniceerd in de herinneringsbrieven voor betaling. Onze verontschuldigingen daarvoor. Het juist bankrekeningnummer is: BE34 2300 0479 8890.

In de polikliniek werkt MCH samen met geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen.
Een geconventioneerde arts rekent de officiële tarieven aan en mag geen ereloonsupplementen aanrekenen.

Volgende supplementaire erelonen worden aangerekend indien u op raadpleging gaat of een onderzoek ondergaat bij een niet-geconventioneerde arts.

Bij een raadpleging in de polikliniek: 12,5 EUR

Bij een radiologisch onderzoek: 11 EUR, 13 EUR of 16 EUR afhankelijk van uitgevoerde onderzoeken.

De gebruikte materialen worden aangerekend aan kostprijs. U kan zich hierover informeren bij de verpleging.

Volgende bedragen worden aangerekend voor een raadpleging diëtetiek.

Eerste consultatie: 55 EUR

Tweede consultatie: 35 EUR

Opvolgconsultatie: 25 EUR 

 

Algemene voorwaarden
1. Al onze rekeningen zijn betaalbaar aan MCH,  zonder korting, uiterlijk 1 maand na verzenddatum en bij voorkeur aan de hand van de gestructureerde mededeling. 
2. In geval van niet of niet-tijdige betaling van de rekening op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege op het verschuldigd bedrag een verhogingsbeding toegepast worden van 15% met een minimum van  Ä 50. 
Op het aldus verhoogd bedrag worden intresten aangerekend ten bedrage van 1% per maand. 
3. De schuldenaar is tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten - zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke - waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. 
De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan Ä 15. Bij ontbreken van betaling na aanmaning wordt het dossier onverwijld overgemaakt aan een gespecialiseerde derde die zal instaan voor de verdere inning van het openstaand saldo.
4. MCH behoudt zich het recht voor eventuele additionele kosten aan te rekenen.

Share