COVID-19 antistoftesten update 26/06

Gebruik antistoftesten

- Serologie kan in bepaalde gevallen een aanvulling zijn op de moleculaire diagnostiek, maar is zeker niet geschikt als diagnostische test bij acute ziekte. De productie van IgM en/of IgG is detecteerbaar bij de meerderheid van de symptomatische patiënten tussen 7 en 11 dagen na de verschijning van de symptomen, doch kan soms ook later optreden. Sommige personen zullen geen detecteerbare antistoffen ontwikkelen, ook is het mogelijk dat antistoffen na verloop van tijd zakken tot onder de detectiegrens.  

- Het is niet geweten welke titers van antistoffen nodig zijn om een bescherming te bieden tegen het virus, noch hoe lang deze antistoffen bescherming bieden. Er is dus geen zekerheid dat de aanwezigheid van antistoffen betekent dat de patiënt beschermd is tegen een tweede besmetting. De preventieve maatregelen blijven dus van toepassing, ongeacht het resultaat van de test.

- De serologische status van een patiënt bepaalt niet of hij/zij al dan niet besmettelijk is. De seroconversie gaat niet gepaard met een vermindering van de virale lading.

- Bij de interpretatie van de resultaten moet men rekening houden met de evoluerende kennis over de kinetiek van COVID-19-specifieke antistoffen, en ook de eigenschappen van de gebruikte test (dosering van IgG of dosering van IgM+IgG ). Geval per geval kan er een tweede test overwogen worden 2 tot 4 weken na de eerste, om te helpen bij het interpreteren van de gegevens . Best te bespreken met de bioloog van het laboratorium.

Welke indicaties komen in aanmerking voor terugbetaling van antistoftesten ? 

- indicatie COV1
gehospitaliseerde patiënten met een suggestief klinisch beeld voor COVID-19 waarbij er discrepantie is tussen de moleculaire opsporingstest en een CT-scan, minimum 7 dagen na de start van de symptomen;
- indicatie COV2:
patiënten die een suggestief en langdurig klinische beeld hebben voor COVID-19 maar een negatief resultaat op de moleculair test verkregen of niet binnen de 7 dagen na de start van de symptomen konden getest worden via een moleculaire test, minimum 14 dagen na de start van de symptomen;
- indicatie COV3:
in de context van differentiële diagnose bij een atypische klinische presentatie, minimum 14 dagen na de start van de symptomen;
- indicatie COV4:
om de serologische status te onderzoeken bij zorgverleners en personeel, werkzaam in ziekenhuizen, klinische laboratoria of collectiviteiten, met een hoge besmettingsgraad (COVID diensten, woonzorgcentra of klinische laboratoria), in het kader van lokaal risicomanagement.

Voor bovenstaande indicaties zijn de serologische testen aan te rekenen via code
554971-554982 voor aanvragen vanaf 3 juni (publicatie KB)
De voorschrijver is verplicht de juiste indicatie op het aanvraagformulier te vermelden. Terugbetaling maximaal 2x per periode van 6 maanden. 
Om een correcte verwerking van de aanvraag te garanderen, willen wij u vragen zoveel mogelijk elektronisch via Lab Online aan te vragen. Op het specifieke COVID-19 tabblad werden bovenstaande indicaties verwerkt in het aanvraagformulier. Op het papieren aanvraagformulier dient u deze test te vermelden bij 'extra analyses'. Gelieve ook hier steeds de juiste indicatie te vermelden. 

- niet terugbetaald (NCOV):
Indien niet aan de voorwaarden is voldaan, of bij afwezigheid van de correcte informatie, of indien het een aanvraag betreft vóór 3 juni, zal de test aan de patiënt worden aangerekend. De kostprijs bedraagt 9.6 euro

Test uitgevoerd in MCH 

Het MCH beschikt over meerdere platformen om de analyse uit te voeren. Sinds 15 juni wordt de test uitgevoerd op het Roche platform (SARS-COV-2 total antibody assay). Deze test is volledig geautomatiseerd en door FAGG/Sciensano goedgekeurd. 

Op vraag van een aantal artsen wordt ook de indexwaarde van de SARS-COV-2 total antibody assay (Roche) gerapporteerd. De cut-off index (COI) is de verhouding van het meetsignaal t.o.v. de cutoff (= 1). Het is belangrijk op te merken dat de grootte van de index NIET indicatief is voor de hoeveelheid antistoffen die een patiënt heeft, enkel voor de sterkte van het meetsignaal.

De individuele immuunrespons na SARS-COV-2 infectie varieert aanzienlijk en kan verschillende kwantitatieve resultaten geven bij assays van verschillende fabrikanten. Deze resultaten mogen onderling niet vergeleken worden.

Share