COVID-19 PCR update 24/07

Stand van zaken

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met
- minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak: hoest; dyspnoe; thoracale pijn; acute anosmie of dysgeusie.  
OF - minstens twee (1) van de volgende symptomen zonder andere duidelijke oorzaak: koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexia; waterige diarree (2); acute verwardheid (2); plotse val (2);
OF - verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…).
(1) Bij kinderen is enkel koorts zonder duidelijke oorzaak voldoende om de diagnose van COVID-19 te overwegen tijdens deze epidemie.
(2) Deze symptomen komen vaker voor bij ouderen, waar een acute infectie zich atypisch kan uiten.

Een bevestigd geval wordt gedefinieerd als een persoon waar de diagnose van COVID-19 infectie bevestigd werd door een moleculaire test. 
Een radiologisch bevestigd geval is een persoon bij wie de PCR voor COVID-19 negatief is, maar bij wie de diagnose van COVID-19 wordt gesteld op basis van een suggestieve klinische presentatie EN een compatibele CT thorax.

Wie moet getest worden met een moleculaire test voor COVID-19? 
De testcriteria wijzigen regelmatig. De meest actuele versie kan door elke arts best dagelijks worden geraadpleegd via volgende link: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx 

Aanvraagformulier /eFormulier

Het eFormulier (zie verder: 'verplichte melding') vervangt het oude aanvraagformulier. 
Voor stalen die naar MCH worden gestuurd vragen we om het eFormulier steeds af te drukken en bij het staal te voegen (dit om vertragingen te vermijden). 

Indien het gebruik van het eFormulier niet mogelijk is, kan nog het oude formulier van het referentiecentrum worden gebruikt: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_Lab_form_NL.pdf . Gelieve altijd duidelijk je stempel en telefoonnummer op het aanvraagformulier te plaatsen. Opgelet: hier is geen automatische contact tracing aan gekoppeld. 

Indien je gebruik maakt van Labonline: kruis de correcte indicatie aan. Ook hier moet het eFormulier nog steeds worden ingevuld om de contact tracing te garanderen.  

Aanvragen buiten indicatie

Indien een PCR test gewenst is buiten indicatie (bv. in het kader van reizen), moet er expliciet op de buitenkant van de zak worden vermeld 'BUITEN GEVALSDEFINITIE' ! Dit om een correcte triage van de stalen te garanderen. 

Recent werd een update gepubliceerd door het RIZIV: de test kan aangerekend worden aan de reiziger die erom verzoekt indien: 
- De test wordt aangerekend aan 46,81 €
- De eis van de buitenlandse overheid wordt vermeld op de website van Buitenlandse Zaken
- Het laboratorium bewaart een aanvraagformulier waarin de reiziger die om de test verzoekt: 
     * bevestigt dat de test wordt vereist door een buitenlandse overheid;
     * zijn schriftelijk akkoord geeft dat de test hem wordt aangerekend
     * zich verbindt om het resultaat van de test mee te delen aan zijn behandelende arts.

Laat de patiënt steeds mee het aanvraagformulier ondertekenen dat de test vereist is door een buitenlandse overheid en dat hij/zij bereid is de kostprijs hiervoor zelf te betalen. 

Staalafname

Voor afname kan zowel een UTM, een eSwab als een VST tube worden gebruikt.
Een nasofaryngeale afname in één neusgat (fijne wisser) verdient de voorkeur (hoogste gevoeligheid). Indien fijne wissers niet beschikbaar zijn kan men met 1 dikke wisser in de keel (zo hoog mogelijk) en vervolgens zo diep mogelijk in de neus gaan. 1 wisser volstaat!
Stalen moeten steeds drievoudig verpakt worden.
Steek het formulier in de buitenste verpakking. 
Gelieve op de buitenkant van het zakje steeds duidelijk te vermelden dat het een corona staal betreft en noteer ook als het een zorgverlener betreft. 
Stalen voor corona testen dienen steeds gescheiden te worden gehouden van de andere stalen.

Resultaten 

1.Stalen opgestuurd naar het MCH labo te Leuven
Van zodra gekend, worden de resultaten door ons gerapporteerd. 
Positieve resultaten worden in principe steeds doorgebeld naar de aanvragende arts. 


2. Indien een staal wordt afgenomen in een triagepost, gaat het staal naar het nationaal platform
Resultaat in principe binnen de 3 dagen gekend: 
- door de patiënt te raadplegen via www.mijngezondheid.belgië.be of via www.nexuzhealth.be of via www.cozo.be
- door de huisarts te raadplegen via medisch dossier

Indien niet beschikbaar na 3 dagen: de verantwoordelijke artsen voor triagecentra hebben via Cyberlab toegang tot ALLE resultaten
- voor triagecentrum Leuven (voorlopig gesitueerd thv. H.Hart, binnenkort thv. OHL): door de huisarts mail te sturen naar covidresultaten@khobra.be
- voor triagecentrum Wezembeek-Oppem: info volgt

Andere vragen (dan info over resultaten bv. ontvangst staal, verloren staal...) tav. Nationaal Platform: via mail tech@memo.be of via telefoon 02/223 00 00

Verplichte melding

Wat moet aan de regionale gezondheidsinspectie gemeld worden?
- Alle mogelijke gevallen dienen verplicht gemeld te worden, zodat een contactopvolging gestart kan worden. Deze verplichte melding gebeurt via een eFormulier  dat geïntegreerd werd in de elektronische softwarepakketten voor huisartsen. De contactopvolging gebeurt vervolgens door een centraal call center. Dit formulier MOET ingevuld worden om de contactopvolging te kunnen starten
- Huisartsen moeten ENKEL nog overlijdens veroorzaakt door bevestigde COVID-19 buiten het ziekenhuis of woonzorgcentrum melden aan de overheidsdienstsen.
- Er wordt herinnerd aan het belang om elk gegroepeerd voorkomen van gevallen in residentiële collectiviteiten te melden zodat de nodige controlemaatregelen genomen kunnen worden. De woonzorgcentra melden elk geval en overlijden, mogelijk of bevestigd, volgens de systemen die reeds in werking zijn gesteld in elke regio.

Terugbetalingsvoorwaarden

De terugbetalingsvoorwaarden voor de test kunnen worden geraadpleegd op onderstaande link:  
https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/terugbetalingsvoorwaarden-opsporingstesten-coronavirus-covid19-pandemie.aspx

De test wordt enkel terugbetaald voor een indicatie die op het moment van de staalafname is beschreven in de procedurerichtlijnen van Sciensano of uitzonderlijk indien er een duidelijk aantoonbare klinische noodzaak is bij risicopatiënten (immunosupressie, maligniteit, leeftijd ouder dan 65 jaar, ernstige chronisch long-, hart- of nierlijden, cardiovasculaire ziekte, arteriële hypertensie of diabetes).

Share